รายละเอียดที่มาของโครงการ
โครงสร้างฐานโรคเรื้อรังสำหรับการส่งข้อมูล
แผนผังสำหรับการดึงข้อมูลโรคเรื้อรัง
Download โปรแกรมดึงข้อมูลจาก HosXp
(ใช้งานเฉพาะภายในจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น)
สำหรับจังหวัดอื่น ให้ใช้โปรแกรม HosXP Export โดยตรง
Download โปรแกรมส่งข้อมูล
NCD Transfer Version
คู่มือการใช้งานโปรแกรมส่งข้อมูล
NCD Transfer Version
กระดานข่าวชาวเรื้อรัง
เข้าสู่ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ลงทะเบียนสมัครผู้ดูแลฐานข้อมูลประจำหน่วยงาน